جرزی

 
اسکناس 1 پوند 1995 جرزی (تک بانکی)
اسکناس 1 پوند 1995 جرزی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند 1995 جرزی (جفت بانکی)
اسکناس 1 پوند 1995 جرزی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند 2000 جرزی (تک بانکی)
اسکناس 1 پوند 2000 جرزی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند 2000 جرزی (جفت بانکی)
اسکناس 1 پوند 2000 جرزی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 پوند 2010 جرزی (تک بانکی)
اسکناس 1 پوند 2010 جرزی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند 2010 جرزی (جفت بانکی)
اسکناس 1 پوند 2010 جرزی (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...