رومانی

نام کشور: رومانی
پایتخت: بخارست
واحد پول: لئو
معنی نام کشور: نام قلمرویی رومی

نشان ملی:

 
اسکناس 1000 لی 1998 رومانی
اسکناس 1000 لی 1998 رومانی

فروخته شده
   
اسکناس 1000 لی رومانی
اسکناس 1000 لی رومانی

فروخته شده
   
اسکناس 200  لی  رومانی
اسکناس 200 لی رومانی

فروخته شده
   
اسکناس 2000 لی رومانی
اسکناس 2000 لی رومانی

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 لی 2005 رومانی
اسکناس 5 لی 2005 رومانی

فروخته شده
   
اسکناس 5 لیو رومانی
اسکناس 5 لیو رومانی

فروخته شده
   
اسکناس 500 لی رومانی
اسکناس 500 لی رومانی

فروخته شده
   
اسکناس 5000 لی 1998 رومانی
اسکناس 5000 لی 1998 رومانی

فروخته شده
 
 
اسکناس 5000 لی رومانی
اسکناس 5000 لی رومانی

فروخته شده
             
 
در حال بارگذاری...