رومانی

نام کشور: رومانی
پایتخت: بخارست
واحد پول: لئو
معنی نام کشور: نام قلمرویی رومی

نشان ملی:

 
اسکناس 2000 لی رومانی
اسکناس 2000 لی رومانی

فروخته شده
   
اسکناس 5 لی 2005 رومانی
اسکناس 5 لی 2005 رومانی

فروخته شده
   
اسکناس 5 لیو رومانی
اسکناس 5 لیو رومانی

17,000 تومان  14,000 تومان

   
اسکناس 5000 لی 1998 رومانی
اسکناس 5000 لی 1998 رومانی

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...