رومانی

نام کشور: رومانی
پایتخت: بخارست
واحد پول: لئو
معنی نام کشور: نام قلمرویی رومی

نشان ملی:

 
اسکناس 1000 لی رومانی (تک بانکی)
اسکناس 1000 لی رومانی (تک بانکی)

40,000 تومان

   
اسکناس 200 لی رومانیاسکناس 200 لی رومانی (جفت بانکی)
اسکناس 200 لی رومانی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 لی رومانی (جفت بانکی)
اسکناس 2000 لی رومانی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 لی 2005 رومانی (جفت بانکی)
اسکناس 5 لی 2005 رومانی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 لی رومانی
اسکناس 500 لی رومانی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 لی رومانی
اسکناس 500 لی رومانی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5000 لی 1998 رومانی (جفت بانکی)
اسکناس 5000 لی 1998 رومانی (جفت بانکی)

فروخته شده
     
 
در حال بارگذاری...