فنلاند

نام کشور: فنلاند
پایتخت: هلسینکی
واحد پول: یورو
معنی نام کشور: سرزمین مردم فین

نشان ملی:

 
اسکناس  10 مارک 1986 فنلاند (تک بانکی)
اسکناس 10 مارک 1986 فنلاند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس  10 مارک 1986 فنلاند (جفت بانکی)
اسکناس 10 مارک 1986 فنلاند (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس  10 مارک فنلاند
اسکناس 10 مارک فنلاند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس  10 مارک فنلاند
اسکناس 10 مارک فنلاند (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس  20 مارک فنلاند (تک بانکی)
اسکناس 20 مارک فنلاند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس  20 مارک فنلاند (جفت بانکی)
اسکناس 20 مارک فنلاند (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...