قزاقستان

 
اسکناس 1 تنگه قزاقستان (تک بانکی)
اسکناس 1 تنگه قزاقستان (تک بانکی)

14,000 تومان

   
اسکناس 1 تنگه قزاقستان (جفت بانکی)
اسکناس 1 تنگه قزاقستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 تنگه قزاقستان (تک بانکی)
اسکناس 200 تنگه قزاقستان (تک بانکی)

14,000 تومان

   
اسکناس 200 تنگه قزاقستان (جفت بانکی)
اسکناس 200 تنگه قزاقستان (جفت بانکی)

28,000 تومان

 
 
اسکناس 5 تنگه قزاقستان
اسکناس 5 تنگه قزاقستان (تک بانکی)

12,000 تومان

   
اسکناس 5 تنگه قزاقستان
اسکناس 5 تنگه قزاقستان (جفت بانکی)

24,000 تومان

         
 
در حال بارگذاری...