قزاقستان

 
اسکناس 1 تنگه قزاقستان (تک بانکی)
اسکناس 1 تنگه قزاقستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 تنگه قزاقستان (جفت بانکی)
اسکناس 1 تنگه قزاقستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 تنگه قزاقستان (تک بانکی)
اسکناس 200 تنگه قزاقستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 تنگه قزاقستان (جفت بانکی)
اسکناس 200 تنگه قزاقستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 تنگه قزاقستان
اسکناس 5 تنگه قزاقستان (تک بانکی)

30,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 5 تنگه قزاقستان
اسکناس 5 تنگه قزاقستان (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...