مقدونیه

 
اسکناس  50 دینار مقدونیه (تک بانکی)
اسکناس 50 دینار مقدونیه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس  50 دینار مقدونیه (جفت بانکی)
اسکناس 50 دینار مقدونیه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 دینار مقدونیه (تک بانکی)
اسکناس 100 دینار مقدونیه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 دینار مقدونیه (جفت بانکی)
اسکناس 100 دینار مقدونیه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...