چکسلواکی

 
اسکناس 10 کرون چکسلواکی (تک بانکی)
اسکناس 10 کرون 1960 چکسلواکی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 کرون چکسلواکی (جفت بانکی)
اسکناس 10 کرون 1960 چکسلواکی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 کرون چکسلواکی (تک بانکی)
اسکناس 10 کرون چکسلواکی (تک بانکی)

21,000 تومان

   
اسکناس 10 کرون چکسلواکی (جفت بانکی)
اسکناس 10 کرون چکسلواکی (جفت بانکی)

42,000 تومان

 
 
اسکناس 100 کرون چکسلواکی (تک بانکی)
اسکناس 100 کرون چکسلواکی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 کرون چکسلواکی (جفت بانکی)
اسکناس 100 کرون چکسلواکی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 کرون چکسلواکی (تک بانکی)
اسکناس 20 کرون 1970 چکسلواکی (تک بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 20 کرون چکسلواکی (جفت بانکی)
اسکناس 20 کرون 1970 چکسلواکی (جفت بانکی)

40,000 تومان

 
 
اسکناس 20 کرون چکسلواکی (تک بانکی)
اسکناس 20 کرون چکسلواکی (تک بانکی)

30,000 تومان

   
اسکناس 20 کرون چکسلواکی (جفت بانکی)
اسکناس 20 کرون چکسلواکی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 25 کرون چکسلواکی (تک بانکی)
اسکناس 25 کرون چکسلواکی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 25 کرون چکسلواکی (جفت بانکی)
اسکناس 25 کرون چکسلواکی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...