یونان

 
اسکناس 10 دراخما یونان (تک بانکی)
اسکناس 10 دراخما یونان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دراخما یونان (جفت بانکی)
اسکناس 10 دراخما یونان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 دراخما یونان
اسکناس 100 دراخما یونان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 دراخما یونان (جفت بانکی)
اسکناس 100 دراخما یونان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 دراخما یونان (تک بانکی)
اسکناس 1000 دراخما یونان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 دراخما یونان (جفت بانکی)
اسکناس 1000 دراخما یونان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 دراخما یونان (تک بانکی)
اسکناس 200 دراخما یونان (تک بانکی)

50,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 200 دراخما یونان (جفت بانکی)
اسکناس 200 دراخما یونان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 25000 دراخما یونان (تک بانکی)
اسکناس 25000 دراخما یونان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 25000 دراخما یونان (جفت بانکی)
اسکناس 25000 دراخما یونان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 دراخما یونان (تک بانکی)
اسکناس 50 دراخما یونان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 دراخما یونان (جفت بانکی)
اسکناس 50 دراخما یونان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 دراخما یونان (تک بانکی)
اسکناس 500 دراخما یونان (تک بانکی)

75,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 500 دراخما یونان (جفت بانکی)
اسکناس 500 دراخما یونان (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...