یوگسلاوی

 
اسکناس 10 دینار یوگسلاوی
اسکناس 10 دینار یوگسلاوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دینار یوگسلاوی
اسکناس 10 دینار یوگسلاوی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 دینار یوگسلاوی
اسکناس 100 دینار یوگسلاوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 دینار یوگسلاوی
اسکناس 100 دینار یوگسلاوی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 دینار 1990 یوگسلاوی
اسکناس 50 دینار 1990 یوگسلاوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 دینار 1990 یوگسلاوی
اسکناس 50 دینار 1990 یوگسلاوی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 دینار یوگسلاوی
اسکناس 50 دینار یوگسلاوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 دینار یوگسلاوی
اسکناس 50 دینار یوگسلاوی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 دینار یوگسلاوی
اسکناس 500 دینار 1981 یوگسلاوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 دینار یوگسلاوی
اسکناس 500 دینار 1981 یوگسلاوی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 دینار یوگسلاوی (تک بانکی)
اسکناس 500 دینار یوگسلاوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 دینار یوگسلاوی (جفت بانکی)
اسکناس 500 دینار یوگسلاوی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500000 دینار یوگسلاوی
اسکناس 500000 دینار یوگسلاوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500000 دینار یوگسلاوی
اسکناس 500000 دینار یوگسلاوی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5000000000 دینار یوگسلاوی (تک بانکی)
اسکناس 5000000000 دینار یوگسلاوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5000000000 دینار یوگسلاوی (جفت بانکی)
اسکناس 5000000000 دینار یوگسلاوی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...