ایسلند

نام کشور: ایسلند
پایتخت: ریکیاویک
واحد پول: کرون ایسلند
معنی نام کشور: سرزمین یخ

نشان ملی:

 
اسکناس  10 کرون ایسلند
اسکناس 10 کرون ایسلند

فروخته شده
   
اسکناس  50 کرون ایسلند
اسکناس 50 کرون ایسلند

فروخته شده
   
اسکناس  100 کرون ایسلند
اسکناس 100 کرون ایسلند

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...