ترکیه

 
اسکناس 1 لیر ترکیه
اسکناس 1 لیر ترکیه

فروخته شده
   
اسکناس 10 لیر ترکیه
اسکناس 10 لیر ترکیه

85,000 تومان  60,000 تومان

   
اسکناس 100 لیر ترکیه
اسکناس 100 لیر ترکیه

فروخته شده
   
اسکناس 1000000 لیر ترکیه
اسکناس 1000000 لیر ترکیه

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 لیر ترکیه
اسکناس 5 لیر ترکیه

فروخته شده
   
اسکناس 500000 لیر ترکیه
اسکناس 500000 لیر ترکیه

65,000 تومان  45,000 تومان

         
 
در حال بارگذاری...