جرزی

 
اسکناس 1 پوند 1995 جرزی
اسکناس 1 پوند 1995 جرزی

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند 2000 جرزی
اسکناس 1 پوند 2000 جرزی

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند 2010 جرزی
اسکناس 1 پوند 2010 جرزی

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...