یوگسلاوی

 
اسکناس 10 دینار یوگسلاوی
اسکناس 10 دینار یوگسلاوی

فروخته شده
   
اسکناس 100 دینار یوگسلاوی
اسکناس 100 دینار یوگسلاوی

فروخته شده
   
اسکناس 50 دینار 1990 یوگسلاوی
اسکناس 50 دینار 1990 یوگسلاوی

فروخته شده
   
اسکناس 50 دینار یوگسلاوی
اسکناس 50 دینار یوگسلاوی

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 دینار یوگسلاوی
اسکناس 500 دینار 1981 یوگسلاوی

فروخته شده
   
اسکناس 500 دینار یوگسلاوی
اسکناس 500 دینار یوگسلاوی

فروخته شده
   
اسکناس 500000 دینار یوگسلاوی
اسکناس 500000 دینار یوگسلاوی

فروخته شده
   
اسکناس 5000000000 دینار یوگسلاوی
اسکناس 5000000000 دینار یوگسلاوی

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...