اقیانوسیه

 
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار استرالیا (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار استرالیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار استرالیا (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار استرالیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 دلار نیوزلند
اسکناس 1 دلار نیوزلند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار نیوزلند (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار نیوزلند (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پانگا 1992 تونگا (تک بانکی)
اسکناس 1 پانگا 1992 تونگا (تک بانکی)

150,000 تومان  80,000 تومان

   
اسکناس 1 پانگا 1992 تونگا (جفت بانکی)
اسکناس 1 پانگا 1992 تونگا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 پانگا 1995 تونگا (تک بانکی)
اسکناس 1 پانگا 1995 تونگا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پانگا 1995 تونگا (جفت بانکی)
اسکناس 1 پانگا 1995 تونگا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پانگا 2009 تونگا (تک بانکی)
اسکناس 1 پانگا 2009 تونگا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پانگا 2009 تونگا (جفت بانکی)
اسکناس 1 پانگا 2009 تونگا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار استرالیا (تک بانکی)
اسکناس 10 دلار استرالیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار استرالیا (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار استرالیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار فیجی (تک بانکی)
اسکناس 10 دلار فیجی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 تالا ساموآ (تک بانکی)
اسکناس 2 تالا ساموآ (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 تالا ساموآ (جفت بانکی)
اسکناس 2 تالا ساموآ (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار 2000 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار 2000 فیجی (تک بانکی)

60,000 تومان  45,000 تومان

   
اسکناس 2 دلار 2000 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار 2000 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 دلار 2006 جزایر سلیمان (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار 2006 جزایر سلیمان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار 2006 جزایر سلیمان (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار 2006 جزایر سلیمان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار 2011 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار 2011 فیجی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار 2011 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار 2011 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 دلار استرالیا (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار استرالیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار استرالیا (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار استرالیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...