اقیانوسیه

 
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار استرالیا
اسکناس 1 دلار استرالیا

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار نیوزلند
اسکناس 1 دلار نیوزلند

فروخته شده
   
اسکناس 1 پانگا 1992 تونگا
اسکناس 1 پانگا 1992 تونگا

170,000 تومان  110,000 تومان

 
 
اسکناس 1 پانگا 1995 تونگا
اسکناس 1 پانگا 1995 تونگا

فروخته شده
   
اسکناس 1 پانگا 2009 تونگا
اسکناس 1 پانگا 2009 تونگا

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار استرالیا
اسکناس 10 دلار استرالیا

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 تالا ساموآ
اسکناس 2 تالا ساموآ

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار 2000 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار 2000 فیجی (جفت بانکی)

65,000 تومان  55,000 تومان

 
 
اسکناس 2 دلار 2006 جزایر سلیمان
اسکناس 2 دلار 2006 جزایر سلیمان

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار 2011 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار 2011 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار استرالیا
اسکناس 2 دلار استرالیا

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 دلار فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار نیوزلند
اسکناس 2 دلار نیوزلند

220,000 تومان  180,000 تومان

   
اسکناس 2 پانگا 1995 تونگا
اسکناس 2 پانگا 1995 تونگا

170,000 تومان  130,000 تومان

   
اسکناس 2 پانگا 2015 تونگا
اسکناس 2 پانگا 2015 تونگا

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 کینا 2007 پاپوآ گینه نو
اسکناس 2 کینا 2007 پاپوآ گینه نو

فروخته شده
   
اسکناس 2 کینا پاپوآ گینه نو
اسکناس 2 کینا پاپوآ گینه نو

فروخته شده
   
اسکناس 20 کینا پاپوآ گینه نو
اسکناس 20 کینا پاپوآ گینه نو

فروخته شده
   
اسکناس 200 واتو وانواتو
اسکناس 200 واتو وانواتو

فروخته شده
 
 
اسکناس 3 دلار 1987 جزایر کوک
اسکناس 3 دلار 1987 جزایر کوک

فروخته شده
   
اسکناس 3 دلار جزایر کوک
اسکناس 3 دلار جزایر کوک

100,000 تومان  80,000 تومان

   
اسکناس 5 تالا ساموآ
اسکناس 5 تالا ساموآ

فروخته شده
   
اسکناس 5 دلار 2011 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 5 دلار 2011 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان

فروخته شده
   
اسکناس 5 دلار فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 5 دلار فیجی (جفت بانکی)

120,000 تومان  110,000 تومان

   
اسکناس 500 واتو 1993 وانواتو
اسکناس 500 واتو 1993 وانواتو

فروخته شده
   
اسکناس 500 واتو وانواتو
اسکناس 500 واتو وانواتو

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...