استرالیا

نام کشور: استرالیا
پایتخت: کانبرا
واحد پول: دلار استرالیا
معنی نام کشور: سرزمین ناشناخته جنوبی

 

 
اسکناس 1 دلار استرالیا (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار استرالیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار استرالیا (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار استرالیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار استرالیا (تک بانکی)
اسکناس 10 دلار استرالیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار استرالیا (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار استرالیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 دلار استرالیا (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار استرالیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار استرالیا (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار استرالیا (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...