جزایر سلیمان

نام کشور: جزایر سلیمان
پایتخت: هونیارا
واحد پول: دلار جزایر سلیمان
معنی نام کشور:

داستانی مبنی بر اینکه حضرت سلیمان گنج هایش را در آنجا پنهان کرده

نشان ملی:

 
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار 2006 جزایر سلیمان (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار 2006 جزایر سلیمان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار 2006 جزایر سلیمان (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار 2006 جزایر سلیمان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...