جزایر کوک

نام کشور: جزایر کوک
پایتخت: آواروآ
واحد پول: دلار
معنی نام کشور: نام کاشف جزیره

نشان ملی:

 
اسکناس 3 دلار جزایر کوک
اسکناس 3 دلار جزایر کوک (تک بانکی)

32,000 تومان

   
اسکناس 3 دلار جزایر کوک (جفت بانکی)
اسکناس 3 دلار جزایر کوک (جفت بانکی)

64,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...