جزایر کوک

نام کشور: جزایر کوک
پایتخت: آواروآ
واحد پول: دلار
معنی نام کشور: نام کاشف جزیره

نشان ملی:

 
اسکناس 3 دلار 1987 جزایر کوک
اسکناس 3 دلار 1987 جزایر کوک

فروخته شده
   
اسکناس 3 دلار جزایر کوک
اسکناس 3 دلار جزایر کوک

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...