فیجی

نام کشور: فیجی
پایتخت: سووا
واحد پول: دلار فیجی
معنی نام کشور: نام جزایری در این منطقه

نشان ملی:

 
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 دلار فیجی (تک بانکی)
اسکناس 10 دلار فیجی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار 2000 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار 2000 فیجی (تک بانکی)

60,000 تومان  45,000 تومان

   
اسکناس 2 دلار 2000 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار 2000 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 دلار 2011 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار 2011 فیجی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار 2011 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار 2011 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار فیجی (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار فیجی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 دلار 2011 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 5 دلار 2011 فیجی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 دلار 2011 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 5 دلار 2011 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 دلار فیجی (تک بانکی)
اسکناس 5 دلار فیجی (تک بانکی)

105,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 5 دلار فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 5 دلار فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...