وانواتو

نام کشور: وانواتو
پایتخت: پورت ویلا
واحد پول: واتو
معنی نام کشور: سرزمین ما

نشان ملی:

 
اسکناس 200 واتو وانواتو (تک بانکی)
اسکناس 200 واتو وانواتو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 واتو وانواتو (جفت بانکی)
اسکناس 200 واتو وانواتو (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 واتو 1993 وانواتو (تک بانکی)
اسکناس 500 واتو 1993 وانواتو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 واتو 1993 وانواتو (جفت بانکی)
اسکناس 500 واتو 1993 وانواتو (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 واتو وانواتو (تک بانکی)
اسکناس 500 واتو وانواتو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 واتو وانواتو (جفت بانکی)
اسکناس 500 واتو وانواتو (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...