پاپوآ گینه نو

 
اسکناس 2 کینا 2007 پاپوآ گینه نو (تک بانکی)
اسکناس 2 کینا 2007 پاپوآ گینه نو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 کینا 2007 پاپوآ گینه نو (جفت بانکی)
اسکناس 2 کینا 2007 پاپوآ گینه نو (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 کینا پاپوآ گینه نو
اسکناس 2 کینا پاپوآ گینه نو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 کینا پاپوآ گینه نو
اسکناس 2 کینا پاپوآ گینه نو (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 کینا پاپوآ گینه نو
اسکناس 20 کینا پاپوآ گینه نو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 کینا پاپوآ گینه نو (جفت بانکی)
اسکناس 20 کینا پاپوآ گینه نو (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...