جزایر سلیمان

نام کشور: جزایر سلیمان
پایتخت: هونیارا
واحد پول: دلار جزایر سلیمان
معنی نام کشور:

داستانی مبنی بر اینکه حضرت سلیمان گنج هایش را در آنجا پنهان کرده

نشان ملی:

 
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار 2006 جزایر سلیمان
اسکناس 2 دلار 2006 جزایر سلیمان

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان

فروخته شده
   
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...