سری 01 بانک مرکزی

 
کد 121 - اسکناس تک 10 ریال پهلوی
کد 121 - اسکناس تک 10 ریال پهلوی

فروخته شده
   
کد 121 - اسکناس جفت 10 ریال پهلوی
کد 121 - اسکناس جفت 10 ریال پهلوی

فروخته شده
   
کد 122 - اسکناس تک 20 ریال پهلوی
کد 122 - اسکناس تک 20 ریال پهلوی

فروخته شده
   
کد 122 - اسکناس جفت 20 ریال پهلوی
کد 122 - اسکناس جفت 20 ریال پهلوی

200,000 تومان  180,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...