سری 05 بانک مرکزی

 
کد 134 - اسکناس تک 20 ریال پهلوی
کد 134 - اسکناس تک 20 ریال پهلوی

فروخته شده
   
کد 134 - اسکناس جفت 20 ریال پهلوی
کد 134 - اسکناس جفت 20 ریال پهلوی

فروخته شده
   
کد 135 - اسکناس تک 50 ریال پهلوی
کد 135 - اسکناس تک 50 ریال پهلوی

فروخته شده
   
کد 135 - اسکناس جفت 50 ریال پهلوی
کد 135 - اسکناس جفت 50 ریال پهلوی

400,000 تومان 

فروخته شده
 
 
کد 136 - اسکناس تک 100 ریال پهلوی
کد 136 - اسکناس تک 100 ریال پهلوی

فروخته شده
   
کد 136 - اسکناس جفت 100 ریال پهلوی
کد 136 - اسکناس جفت 100 ریال پهلوی

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...