سری 04 - جمهوری

 

سری ۴ 

جمهوري اسلامي ايران

چاپ: چاپخانه توماس دلارو (انگلستان)

تاریخ انتشار: ۱۹۸۱-۱۳۶۰

 عبارت كتيبه اي " جمهوري اسلامي ايران"

با زمینه تیره و خط روشن بر روی اسکناس

و آرم انقلاب اسلامی دایره ای شکل بر پشت اسکناس

امضا:  

 علی اردلان                       محمدعلی مولوی

                          

 

 
کد 237ب - اسکناس تک 200 ریال جمهوری
کد 237ب - اسکناس تک 200 ریال جمهوری

فروخته شده
   
کد 237ب - اسکناس تک 200 ریال جمهوری
کد 237ب - اسکناس جفت 200 ریال جمهوری

فروخته شده
   
کد 238 - اسکناس تک 500 ریال جمهوری
کد 238 - اسکناس تک 500 ریال جمهوری

فروخته شده
   
کد 238 - اسکناس جفت  500 ریال جمهوری
کد 238 - اسکناس جفت 500 ریال جمهوری

فروخته شده
 
 
کد 239 - اسکناس تک 1000 ریال جمهوری
کد 239 - اسکناس تک 1000 ریال جمهوری

فروخته شده
   
کد 239 - اسکناس جفت 1000 ریال جمهوری
کد 239 - اسکناس جفت 1000 ریال جمهوری

فروخته شده
   
کد 239d - اسکناس تک 1000 ریال جمهوری
کد 239d - اسکناس تک 1000 ریال جمهوری

فروخته شده
   
کد 239d - اسکناس جفت 1000 ریال جمهوری
کد 239d - اسکناس جفت 1000 ریال جمهوری

فروخته شده
 
 
کد 240 - اسکناس تک 5000 ریال جمهوری
کد 240 - اسکناس تک 5000 ریال جمهوری

فروخته شده
   
کد 240 - اسکناس جفت 5000 ریال جمهوری
کد 240 - اسکناس جفت 5000 ریال جمهوری

300,000 تومان 

فروخته شده
   
کد 241آ - اسکناس تک 10000 ریال جمهوری
کد 241آ - اسکناس تک 10000 ریال جمهوری

فروخته شده
   
کد 241آ - اسکناس جفت 10000 ریال جمهوری
کد 241آ - اسکناس جفت 10000 ریال جمهوری

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...