تمبرهای رضا شاه

 
تمبر رضاشاه  معروف به " رتوشه "
تمبر رضاشاه معروف به " رتوشه " -ممهور

فروخته شده
   
تمبر رضاشاه "اولین سری تصویری"
تمبر رضاشاه "اولین سری تصویری"

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر رضاشاه "بدون زیرنویس" -ممهور
تمبر رضاشاه "بدون زیرنویس" -ممهور

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر رضاشاه "تاجگذاری" -ممهور
تمبر رضاشاه "تاجگذاری" -ممهور

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
تمبر رضاشاه "دهمین سال سلطنت رضاشاه"
تمبر رضاشاه "دهمین سال سلطنت رضاشاه"

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر رضاشاه "دهمین سال سلطنت رضاشاه" - نو
تمبر رضاشاه "دهمین سال سلطنت رضاشاه" - نو

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر رضاشاه "سری دیناری "
تمبر رضاشاه "سری دیناری "

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر رضاشاه "سری ستونی"
تمبر رضاشاه "سری ستونی" -ممهور

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
تمبر رضاشاه با "زیرنویس فرانسه"
تمبر رضاشاه با "زیرنویس فرانسه" -ممهور

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر رضاشاه سری پستی هوایی - نو
تمبر رضاشاه سری پستی هوایی

فروخته شده
   
تمبر رضاشاه سری پستی هوایی - نو
تمبر رضاشاه سری پستی هوایی - نو

فروخته شده
   
تمبر رضاشاه سورشارژ "سلطنت پهلوی"
تمبر رضاشاه سورشارژ "سلطنت پهلوی"-ممهور

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
تمبر رضاشاه عقابی با سورشارژ "IRAN"
تمبر رضاشاه عقابی با سورشارژ "IRAN" -منتخب نو

فروخته شده
   
تمبر رضاشاه عقابی با سورشارژ "IRAN" -نو
تمبر رضاشاه عقابی با سورشارژ "IRAN" -نو

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...